al-quran

Apakah manfaat menghafal Al-Qur’an? Mungkin inilah pertanyaan segelintir orang yang heran dengan mereka yang menghabiskan waktunya untuk menghafal Al-Quran.

Disini saya akan mengupas apa saja manfaat serta keutamaan menghafal Al-Quran, berikut ini beberapa manfaat menghafal Al-Quran:

 1. Ridho Allah
 2. Akan menjadi penolong (syafaat) bagi penghafalnya
 3. Benteng dan perisai hidup
 4. Pedoman dalam menjalankan kehidupan
 5. Nikmat mampu menghafal AlQuran sama dengan nikmat kenabian
 6. Kebaikan dan berkah bagi penghafalnya
 7. Rasulullah sering mengutamakan yang hafalannya lebih banyak (Mendapat tasyrif nabawi)
 8. Para ahli Quran adalah keluarga Allah yang berjalan di atas bumi
 9. Dipakaikan mahkota dari cahaya di hari kiamat yang cahayanya seperti cahaya matahari
 10. Kedua orang tuanya dipakaikan jubah kemuliaan yang tak dapat ditukarkan dengan dunia dan seisinya
 11. Kedudukannya di akhir ayat yang dia baca
 12. Tiap satu huruf adalah satu hasanah hingga 10 hasanah
 13. Allah membolehkan rasa iri terhadap ahlul Quran
 14. Menjadi sebaik-baik manusia
 15. Kenikmatan yang tiada bandingannya
 16. Ditempatkan di syurga yang tertinggi
 17. Akan menjadi orang yang arif di syurga kelak
 18. Menjadi pengingat akan kebesaran Allah
 19. Menghormati penghafal Quran berarti mengagungkan Allah
 20. Hati penghafal Quran tidak akan disiksa
 21. Lebih berhak menjadi imam sholat
 22. Dapat memberikan syafaat pada keluarganya
 23. Bekalan yang paling baik
 24. Menjadikan baginya kedudukan di hati manusia dan kemuliaan
 25. Ucapan pemiliknya selamat dan lancar berbicara
 26. Ciri orang yang diberi ilmu
 27. Membantu daya ingat
 28. Penghafal Quran tidak pernah terkena penyakit pikun
 29. Mencerdaskan dan meningkatkan IQ
 30. Menambah keimanan
 31. Mengetahui ilmu agama dan ilmu dunia
 32. Menjadi hujjah dalam ghazwul fikri saat ini
 33. Menjadi kemudahan dalam setiap urusan
 34. Menjadi motivator tersendiri
 35. Pikiran yang jernih
 36. Ketenangan dan stabilitas psikologis
 37. Lebih diterima bicara di depan publik
 38. Menerima kepercayaan orang lain
 39. Penghafal Quran akan selalu mendapat keuntungan dagangan dan tidak pernah rugi
 40. Menyehatkan jasmani (seperti yang diteliti oleh Dr. Shalih bin Ibrahim Ash-Shani’, guru besar psikologi di Universitas Al-Imam bin Saud Al-Islamiyyah, Riyadh,

Kumpulan Dalil tentang Keutamaan Menghafal Al-Quran

“Penghafal Quran akan datang pada hari kiamat dan AlQuran berkata: “Wahai Tuhanku, bebaskanlah dia. Kemudian orang itu dipakaikan mahkota karamah (kehormatan). AlQuran kembali meminta: Wahai Tuhanku, ridhailaih dia, maka Allah meridhainya. Dan diperintahkan kepada orang itu, bacalah dan teruslah naiki (derajat-derajat surga). Dan Allah menambahkan dari setiap ayat yang dibacanya tambahan nikmat dan kebaikan.” (HR Tirmidzi)

“Orang-orang yang tidak punya hafalan Al-Quran sedikit pun adalah seperti rumah kumuh yang mu runtuh.”  (HR Tirmidzi)

“Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya” (HR. Bukhari)

“Tidak boleh seseorang berkeinginan kecuali dalam dua perkara, menginginkan seseorang yang diajarkan oleh Allah kepadanya Al Qur’an kemudian ia membacanya sepanjang malam dan siang, sehingga tetangganya mendengar bacaannya, kemudian ia berkata, ’Andaikan aku diberi sebagaimana si fulan diberi, sehingga aku dapat berbuat sebagaimana si fulan berbuat” (HR. Bukhari)

“Barangsiapa yang membaca (hafal) Al Qur’an, maka sungguh dirinya telah menaiki derajat kenabian, hanya saja tidak diwahyukan kepadanya.” (HR. Hakim)

“Adalah nabi mengumpulkan di antara dua orang syuhada Uhud kemudian beliau bersabda, “Manakah di antara keduanya yang lebih banyak hafal Al Qur’an, ketika ditunjuk kepada salah satunya, maka beliau mendahulukan pemakamannya di liang lahat.” (HR. Bukhari)

Dari Abu Hurairah ia berkata, “Telah mengutus Rasulullah SAW sebuah delegasi yang banyak jumlahnya, kemudian Rasul mengetes hafalan mereka, kemudian satu per satu disuruh membaca apa yang sudah dihafal, maka sampailah pada Shahabi yang paling muda usianya, beliau bertanya, “Surat apa yang kau hafal? Ia menjawab,”Aku hafal surat ini.. surat ini.. dan surat Al Baqarah.” Benarkah kamu hafal surat Al Baqarah?” Tanya Nabi lagi. Shahabi menjawab, “Benar.” Nabi bersabda, “Berangkatlah kamu dan kamulah pemimpin delegasi.” (HR. At-Turmudzi dan An-Nasa’i)

“Yang menjadi imam suatu kaum adalah yang paling banyak hafalannya.” (HR. Muslim)

“Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim.” (QS Al-Ankabuut 29:49)

“Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia, para sahabat bertanya, “Siapakah mereka ya Rasulullah?” Rasul menjawab, “Para ahli Al Qur’an. Merekalah keluarga Allah dan pilihan-pilihan-Nya.” (HR. Ahmad)

“Sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah menghormati orang tua yang muslim, penghafal Al Qur’an yang tidak melampaui batas (di dalam mengamalkan dan memahaminya) dan tidak menjauhinya (enggan membaca dan mengamalkannya) dan Penguasa yang adil.” (HR. Abu Daud)

Dari Abi Umamah ra. ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Bacalah olehmu Al Qur’an, sesungguhnya ia akan menjadi pemberi syafa’at pada hari kiamat bagi para pembacanya (penghafalnya).”” (HR. Muslim)

Dari Abdillah bin Amr bin ’Ash dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Akan dikatakan kepada shahib Al Qur’an, “Bacalah dan naiklah serta tartilkan sebagaimana engkau dulu mentartilkan Al Qur’an di dunia, sesungguhnya kedudukanmu di akhir ayat yang kau baca.” (HR. Abu Daud dan Turmudzi)

“Dan perumpamaan orang yang membaca Al Qur’an sedangkan ia hafal ayat-ayatnya bersama para malaikat yang mulia dan taat.” (Muttafaqun ‘alaih)

Mereka akan dipanggil, “Di mana orang-orang yang tidak terlena oleh menggembala kambing dari membaca kitabku?” Maka berdirilah mereka dan dipakaikan kepada salah seorang mereka mahkota kemuliaan, diberikan kepadanya kesuksesan dengan tangan kanan dan kekekalan dengan tangan kirinya. (HR. At-Tabrani)

Siapa yang membaca Al Qur’an, mempelajarinya, dan mengamalkannya, maka dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaiakan dua jubah (kemuliaan) yang tidak pernah didapatkan di dunia. Keduanya bertanya, “Mengapa kami dipakaikan jubah ini?” Dijawab,”Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al Qur’an.” (HR. Al-Hakim)

“Barangsiapa yang membaca satu huruf dari Al Qur’an maka baginya satu hasanah, dan hasanah itu akan dilipatgandakan sepuluh kali. Aku tidak mengatakan Alif Lam Mim itu satu huruf, namun Alif itu satu huruf, Lam satu huruf dan Mim satu huruf.” (HR. At-Turmudzi)

Sumber: http://bacabukubacakitab.blogspot.com/2012/03/metode-dan-manfaat-menghafal-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *